Warunki przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot ADVISORY Sp. z o.o. 
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. +48 606 424 027
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz realizacji wyceny oferowanych usług, w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADVISORY Sp. z o.o.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe będzie prowadzenie z Panią/Panem korespondencji przy użyciu formularzy dostępnych na stronie internetowej i obsługa Pani/Pana zapytania.
  7. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć na adres e-mail: info@advisory.com.pl . Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją.